TIỂU TỰ ĐIỂN CHỮ NÔM

 

Nội dung của Tiểu Tự điển chữ Nôm này được biên soạn từ cuốn Bảng tra chữ Nôm của NXB Khoa học- Xã hội 1976, có bổ sung nhiều chữ (hoặc âm) quan trọng mà bảng tra còn để sót.

Cách tra của trang Tự điển chữ Nôm rất đơn giản chỉ cần đánh âm tiếng Việt (Quốc ngữ) vào ô từ cần tra. Chương trình sẽ hiển thị tất cả các chữ đồng âm đó, nhấn vào từng chữ để xem tất cả các âm đọc khác và nghĩa Nôm của chữ đó .

Chú ý tiếng Việt có những từ đồng âm mà khác nghĩa, được phản ánh rất rõ trong cách cấu tạo chữ Nôm, trong khi dùng Quốc ngữ thì chỉ có thể phân biệt được khi đặt trong văn cảnh cả câu. Ngoài ra chữ Nôm cùng âm cùng nghĩa cũng có nhiều dạng viết khác nhau, hoặc có thể là dạng viết cổ, ít được dùng ở thời cận đại... nói chung cần kinh qua việc nghiên cứu Hán Nôm mới phân biệt được những chi tiết này và biết chọn chữ "chuẩn" nhất.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tra theo  
Từ cần tra
     
Nâng cao